Historia

Marit Eneström och Katarina Lindblad spelar tillsammans


Ett av de första nedtecknade exemplen på musikens läkande förmåga finns i Gamla testamentet där det beskrivs hur David botade Kung Saul genom att spela harpa. Och enligt myten kunde Orfeus till och med återuppväcka sin döda älskade genom sin sång. Den moderna musikterapin har huvudsakligen utvecklats efter andra världskriget, även om de grundläggande tankegångarna är av betydligt äldre datum. Musikterapi är inte någon enhetlig behandlingsform, utan står snarare för rehabiliterande och behandlande verksamhet där musik på olika sätt spelar en framträdande roll. Musik används som ett sätt att uttrycka sig, etablera kontakt och kommunicera samt att utveckla meningsfulla former för musiklyssnande i terapeutiskt syfte.