Marit Eneström

Marit Eneström
Marit Eneström är rytmik- sångpedagog samt musikterapeut och har arbetat 31 år med sång och rörelse som verktyg för självkännedom.

Marit Eneström är rytmik- sångpedagog samt musikterapeut och har arbetat 31 år med sång och rörelse som verktyg för självkännedom. Hon har fördjupat sig inom vokal psykoterapi för Diane Austin i New York och Voice and movement-therapy för Lena Måndotter. Marit arbetar med ”Sång för hälsa och välbefinnande” och sångterapi både individuellt och i grupp i sitt företag Voice&Body. Marit frilansar även som sång/rörelsepedagog och körledare och sångerska med fokus på mångkulturell musik.

Min bakgrund

Jag har alltid varit fascinerad av kopplingen mellan musik, röst, rörelse och människa, och sökt vägar för att finna denna helhetssyn. Det var på denna vandring jag kom i kontakt med rytmiken och dess metod att via rörelse uppleva musiken med alla våra sinnen. Mitt intresse för musikterapi startade genom mötet med musikterapeut och sångpedagog Karl Gustaf Rydvall och hans metod “Musik som livskraft”. Jag samarbetade med honom under 12 års tid. I mitt arbete som sång och rytmikpedagog har jag kommit i kontakt med sångens terapeutiska verkningar samt dess väg för människor att uttrycka starka känslor.

För att få lära mer om sång som terapeutiskt redskap, få ökad kunskap i musikterapi samt handledning sökte jag upp Ingrid Hammarlund (lektor i musikterapi vid KMH). Min intention var att förstå mer av vad sången öppnade upp hos mina elever och hur jag kunde vägleda dem vidare. Det var också anledningen till att jag sökte musikterapiutbildningen vid KMH. Under utbildningen kom jag i kontakt med musikterapeut Diane Austin. Jag har sedan 2003 besökt Austin i New York för att fördjupa mig i “Vocal Psychotherapy”.

Själv har jag i min bakgrund som rytmik- och sångpedagog haft ett speciellt intresse av att fördjupa mig i samspelet mellan kropp och röst som en väg till helande och självkännedom. Jag möter dagligen i min verksamhet som sång/rörelsepedagog/musikterapeut människor som blivit nedtystade i åratal, pga av sitt trauma eller som följd av att de fått höra att deras sång inte var önskvärd. Jag har sett sångens förmåga att öppna stängda rum och sätta igång läkande processer inom människor. Det är här som jag ser sång/musikterapi fylla en viktig funktion, nämligen att ta till vara sångens “öppnande förmåga” och använda materialet i läkningsprocessen och som en väg att återerövra delar av självet.

Jag har en lång erfarenhet att arbeta med människor som varit utsatta för sexuella övergrepp genom mitt arbete på bla RSCI (Riksorganisationen stödcentrum mot incest) där jag arbetat med sång som läkande kraft under olika perioder sedan 1993. Jag har även arbetat på Transkulturellt center i Tensta, kommunal musikskola samt SFI (Svenska för invandrare).

Jag har även studerat afrikansk musik vid Bagamoyo College of Art i Tanzania. På min musikaliska vandring genom livet, har jag mött mycket musik som vidrört mitt hjärta. Det har varit alltifrån de stilla, innerliga sångerna till de kraftfullt vilda! Olika musikstilar har berört olika landskap. De påminner om det spektra vi alla bär inom oss. En viktig ventil för mig är att skriva min egen musik. Sången är min bästa vän och vägvisare. Den når bortom alla ord och rakt in i min sanning. Sången är för mig ett uttryck för livet …

Vokal psykoterapi

Med vår röst kommunicerar vi i ett tidigt skede i livet. Innan vi kunde forma ord kommunicerade vi med vår röst för att få tidiga behov tillfredsställda. I vår röst bodde så många färger, stämningar som fanns där för att uttrycka livsviktiga behov, såsom att tala om när vi var hungriga, ledsna, rädda och allt annat livsnödvändigt. Men vad händer när våra behov inte blir bemötta och lyssnade på? Tystnar vi? Stänger vi inne våra behov för att det är för smärtsamt att känna? Hur påverkar det våra framtida liv och relationer?
Det är här som jag sett att det kan vara verksamt att arbeta med vokala improvisationsmetoder inom musikterapin som en väg att läka tidiga sår. I samspelet med terapeuten kan ljuden sakteliga få formas till ord i klientens inre värld och den fördolda livsberättelsen åter ta form. Orden kan bli en sång och musiken kan berätta.

Vokal psykoterapi kan vara en effektiv modell för bearbetning av preverbala trauman som har med tidig anknytningsproblematik att göra, eftersom ljud och toner kan väcka minnen till liv från denna tid. En klients återerövrande av ett “kroppsligt jag” kan ske genom kontakt med andning, ljud, klang och ton. I kombination av en trygg terapeut/klient-allians skapas en kreativ grund för en klient att vila i, där tidigare relationer kan få komma upp till ytan, bearbetas och skapa grogrund för framtida relationer.