Katarina Lindblad

Katarina Lindblad är musikterapeut, utbildad på Kungl Musikhögskolan och i den musikpsykoterapeutiska metoden GIM, Guided Imagery and Music. Hon är fil.dr. i musikvetenskap och socionom.

Sedan hösten 2023 arbetar Katarina heltid som universitetslektor (associate professor) i musikvetenskap vid NTNU Trondheim, Norge. Där har hon ansvar för kurser i musik och hälsa, och undervisar även i musikhistoria, och handleder kandidat- och masteruppsatser.

Hon håller även föreläsningar, workshops och utbildningar om musik i demensvården, musik i palliativ vård och äldre mäns psykiska hälsa, ett eftersatt område inom äldreomsorgsfältet.

De forskningsstudier Katarina är inblandad i handlar om musikterapi med barn med förvärvad hjärnskada och deras föräldrar, vårdpersonals deltagande i en demenskör tillsammans med personer med demens, som ett sätt att kompetensutveckla personalen, och en utvärdering av Ensamma manskören, ett konstnärligt och socialt projekt med ensamma äldre män.

Katarina är också volontär i stiftelsen MusikBojen, (www.musikbojen.org), som samlar pengar och verkar för att skapa musikterapeuttjänster på barnsjukhus, BUP mm, med målet att alla barn och unga ska få tillgång till musikterapi.

Som kliniskt utövande musikterapeut arbetar Katarina i första hand med människor som behöver stöd och hjälp vid livskriser som trauma, depression och utbrändhet, eller för personlig utveckling. Den metod hon oftast använder bygger på att man LYSSNAR på musik, och samtalar om det som musiken väcker. Det kan leda till att man får kontakt både med resurser som lekfullhet, skönhet, kraft och kreativitet – och sådant som kan vara svårt och smärtsamt. Musiken kan bekräfta, berika, ge energi och stimulera, samtidigt som den skapar trygghet och struktur.

Det finns olika sätt att arbeta med musiklyssning. En metod är GIM, Guided Imagery and Music, en kraftfull psykoterapeutisk metod som bygger på musiklyssning i ett avslappnat, lätt förändrat medvetandetillstånd, kombinerat med bildskapande och samtal. På så sätt kan känslor, minnen och symboliska inre bilder väckas som kan vara helande och göra det möjligt att komma åt och bearbeta sådant som enbart orden kanske inte riktigt når.

Katarina ger föreläsningar, workshops och utbildningar i hur vårdpersonal i demens/äldrevården kan använda musik i sitt dagliga arbete. Hon har tagit fram webbutbildningen Mötas i musik, musik som omvårdnad i demensvården, i samarbete med Svenskt Demenscentrum som erbjuder utbildningen gratis på sin hemsida www,demenscentrum.se. Hösten 2024 lanseras även en webbutbildning om kultur och hälsa i äldreomsorgen på Betaniastiftelsen, www.betaniastiftelsen.nu.

Katarina är frilansande konsertsångerska och arbetade 1991-2022 som presentatör i Sveriges Radio P2/Berwaldhallen.

Publikationer

Lindblad, K (2021). ”Som plåster på själen”. Om äldre män och musik som välbefinnanderesurs. Doktorsavhandling i musikvetenskap, Örebro universitet.

Lindblad, K (2021). ”No, I guess it’s kind of Sensitive” – Communication Patterns in a Music Listening Group with Older Men. Nordic Journal of Music Therapy, publicerad online 2 februari 2021, https://doi.org/10.1080/08098131.2020.1856171

Lindblad, K., & de Boise, S. (2020). Musical engagement and subjective wellbeing amongst men in the third age. Nordic Journal of Music Therapy, 29(1), 20-38. doi:10.1080/08098131.2019.1646791

Horwitz, E, Theorell, T & Bolme, T (2020). Kulturministern – vi klarar att hålla avstånd! Debattartikel i SvD 12/8 2020.

Lindblad, K (2018). Music as a promoter of wellbeing for older men, i E. Kristoffersson & K. Nilsson: Successful ageing in an interdisciplinary context : popular science presentations, 98-106 Örebro: Örebro University

Jacobsson, L & Lindblad, K (2017). Hjärtats saga – musik i äldreomsorgen, i Sandell, A, Hammarlund, I, Kuuse, A-K & Johnels. L (red). Möten musik mångfald. Perspektiv på musikterapi, 117-128. Stockholm: FMS, Förbundet för Musikterapi i Sverige.

Lindblad, K. (2016). Verbal Dialogue in Music Therapy : A Hermeneutical Analysis of Three Music Therapy Sessions. Voices: A World Forum for Music Therapy, 16(1). doi:10.15845/voices.v16i1.842

Lindblad, K, Götell, E, Paulander, A-S, Nyborg, M, Hammarlund, I, Prochazka, M (Red). (2014). Musik som omvårdnad på demensboende. FoU-rapport. Seniorium. Sthlm. Lindblad, K, Bojner-

Magisteruppsats (2012) Samtalet i musikterapi. Hermeneutisk analys av tre sessioner.

Kanditatuppsats (2010): Musikterapi i andligt perspektiv.